essay writer Rx

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมการจัดการความรู้ของสายสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (2561)

ตอนที่ 1 : ปัจจัยนำเข้า (input)

 1. ประเด็น/หัวข้อการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ของสายสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
 2. หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางและนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพื่อให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 1. 3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ

[   ] สายวิชาการ จำนวน ……………………………… คน

[  / ] สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงาน…………………..  จำนวน ………20……… คน

 

ตอนที่ 2 : กระบวนการ (process)

 1. 4. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
กระบวนการจัดการความรู้ KM  7 ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
1. การบ่งชี้ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนด แผน KM ที่ 3 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ในงานของสายสนับสนุนวิชาการได้มีการกำหนดแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2561 เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได่มีการบ่งชี้ความรู้จากแต่ละงานให้กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีปัญหาในการดำเนินงานมากที่สุดเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข หรือจัดทำระบบ ขั้นตอนการดำเนินใหม่เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ได้มีการดำเนินกิจกรรม จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

1. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 24 ม.ค. 61
2. งานคลังและพัสดุ 5 มี.ค. 61
3. งานบริการวิชาการและวิจัย 28 มี.ค. 61
4. สรุปผลครั้งที่ 1 25 เม.ย. 61
5. งานบริหารและธุรการ 1 พ.ค. 61
6. งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 4 ก.ค. 61
7. สรุปผลในภาพรวมของกิจกรรมฯ 18 ก.ค. 61
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ภายหลังการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ได้มีการสรุปองค์ความรู้ ให้เป็นระบบ โดยจัดทำในหัวข้อ ผลการดำเนินงาน  ถอดความรู้  แนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์  เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อได้รวบรวม สรุปองค์ความรู้ เอกสารแนวทางการดำเนินงานที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เสนอต่อที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้มีความสมบูรณ์ เผยแพร่โดยแจ้งเวียนผ่านระบบหนังสือเวียน ผ่าน bakmblog  เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
5. การเข้าถึงความรู้ นำสรุปองค์ความรู้ เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี แจ้งเวียนผ่านระบบหนังสือเวียน  ผ่าน bakmblog
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการได้ทีการทบทวนเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเรียนรู้การทำงานของตนเอง และกระบวนการทำงานของงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้รับรู้ถึงการเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่จำเป็นต้องมีการสื่อสาร และมีการแก้ปัญหาร่วมกัน

จากนั้นมีการกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกงานโดยให้ใช้มุมมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการนำความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้

ปัญหา แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
งานบริหารและธุรการ
1.เวียนเอกสารภายนอกช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนด 1. งานบริหารฯ ได้มีการแจ้งเวียนเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลก่อนได้รับการสั่งการ
2. กระบวนการและระยะเวลาในการเสนอเอกสารผ่านหลายขั้นตอน 2. ยังไม่สามารถลดขั้นตอนได้เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหาร
3. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 3. ควรมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารของแต่ละงานเพื่อสะดวกในการสืบค้น และผู้ที่รับผิดชอบควรศึกษาวิธีการจัดเก็บเอกสารจากงานธุรการ เพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ปัญหาขั้นตอนการเสนอเอกสารเพื่อให้อธิการบดีลงนามมีการผ่านการตรวจหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของคณะ
งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
การติดตามเอกสารจากอาจารย์พิเศษล่าช้า ควรแนะนำให้หลักสูตรที่ทาบทามอาจารย์พิเศษแจ้งให้อาจารย์พิเศษเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการออกประกาศ
2. นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่นศ.ยื่นเอกสาร และจัดทำเอกสารที่กรอกครบถ้วนติดประกาศเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้ที่มารับบริการวิชาการ โดยเฉพาะโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ควรมีการจัดสรรที่จอดรถให้ผู้มารับบริการ ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการบุคลากรสายสนับสนุนยินดีสละพื้นที่จอดรถให้ (มีประมาณ 10 คัน) โดยไปจอดสถานที่อื่น ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเพียงพอสำหรับการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตวามสะดวกในการเดินทาง  ดังนั้นที่ประชุมเห็นควรให้ทำหนังสือแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
งานคลังและพัสดุ
สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ควรมีการจัดสรรสถานที่สำหรับเก็บพัสดุอย่างเพียงพอ
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
การขออนุมัติโครงการใช้เวลานานผ่านหลายขั้นตอน งานนโยบายมีการกำหนดระยะเวลาการเสนอโครงการย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
การรวบรวมเอกสารของงาน QA มีการตวจสอบเอกสารช้า ไม่มีการติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง สื่อสารให้บุคลากรในคณะฯให้รู้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และข้อมูลส่วนไหนที่ดำเนินการมีความสำคัญกับ QA อย่างไร และทำให้บุคลากรมีคงามเข้าใน QA รวมทั้งมีการรวบรวมเอกสารอย่างต่อเนื่อง
เรื่องอื่น ๆ
ขาดการสื่อสารภายในองค์กร (น้อย ไม่ชัดเจน) ควรมีการประชุมชี้แจงระหว่างผู้บริหาร หน.งาน และบุคลากรให้บ่อยครั้ง เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน
ขาดป้ายชื่อหน่วยงาน งาน และห้องพักอาจารย์ เสนอคณะ
สภาพห้องทำงานของสำนักงานไม่เป็นระเบียบ เสนอคณะ
ไม่มีการใช้ห้องอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะมีห้องที่ไม่ใช้งานหลายห้อง ควรมีการพิจารณาจัดเก็บเอกสารสิ่งของในห้องที่ไม่ไช้ให้เรียบร้อยเพื่อสามารถใช้ห้องว่างที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรปิดทิ้งไว้

บทสรุปจากการถอดบทเรียน

1.     ผู้บริหารควรมีนโยบายการลดขั้นตอนการเสนอหนังสือ

2.     มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้

3.     มีการประชุมระดมสมองเพื่อให้การปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ การสื่อสาร การดำเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. การเรียนรู้ จากการที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานเลขานุการไปแล้ว จำนวน 5  ครั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการจัดทำ ย.002 ของทุกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ แล้วจึงจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่วางแผนไว้  และเริ่มทำกิจกรรมเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วทุกกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบโครงการทำการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตาม flowchart การขออนุมัติเบิกจ่าย และยืมเงินทดรอง โครงการหรือกิจกรรม  นายณัฐกุล วงศ์กา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางการจัดเก็บเอกสารของงานบริการวิชาการและวิจัย  และได้ศึกษาวิธีการจัดเก็บเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการสืบค้น โดยการสแกนเอกสารไว้ในระบบ e manage ของมหาวิทยาลัย และจัดทำ link  ในรายชื่อเอกสารในโปรแกรม exel  ซึ่งได้มีการสืบค้นหลายครั้งพบว่ามีความสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากสารมารถสืบค้นจากบางส่วนของหัวข้อ หัวเรื่อง ที่หนังสือที่ต้องการสืบค้น

 

ตอนที่ 3 : ผลผลิต (output)

 1. สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู้ (ความยาวไม่เกินสองหน้า)

จากการที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานเลขานุการไปแล้ว จำนวน 5  ครั้ง มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำการระดมความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้  1.ถอดความรู้ที่ได้รับ   2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เมื่อนำประโยชน์ไปใช้แล้วเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  โดยมีข้อสรุปดังนี้

ความรู้ที่ได้รับ

 1. ได้รับความรู้เรื่องกระบวนการจัดโครงการ
 1. การดำเนินโครงการที่มีการจัดซื้อวัสดุ ต้องดำเนินการขออนุมัติก่อนการดำเนินงาน
 2. รับทราบความเรื่องแนวทางการจัดเก็บเอกสาร
 3. ทำให้ทราบเหตุผลและวิธีการทำงานวิธีการจัดการของแต่ละคน

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 1. มีการวางแผนการดำเนินงาน เช่นการจัดโครงการอบรมระบบ AMOS
 2. มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
 3. การพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 4. เกิดการวางแผนในการทำงานล่วงหน้า เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 1. การบริหารจัดการในงานตนเองง่ายขึ้น
 2. สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้
 3. ลดขั้นตอนการทำงานและกระบวนการต่างๆ
 4. ผู้ทำงานสามารถนำไปไปปฏิบัติโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก
 5. ขจัดปัญหาของคนทำงานที่กำลังเผชิญ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
 • ลดระยะเวลาในการสื่อสารกระบวนการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและวัฒนธรรมในองค์กรให้กับคนในองค์กร และสามารถเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางพัฒนา

 1. การสื่อสารในองค์กรมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
 2. กำหนดหัวข้อและเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ทุกส่วนงานประสบปัญหาในการทำงาน เพื่อหาแนวทาง วิธีแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อหาแนวทาง วิธีแก้ไขวิธีการทำงานที่เอื้อประโยชน์กับทุกส่วนงาน
 3. การกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ และให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานนำแหล่งความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเผยแพร่ในการสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานอื่นได้

 

 1. สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการนำองค์ความรู้ไปใช้
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดทำ ย.002 ของทุกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ แล้วจึงจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ และเริ่มทำกิจกรรมเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วทุกกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบโครงการควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. ควรปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามflowchart การขออนุมัติเบิกจ่าย และยืมเงินทดรอง โครงการหรือกิจกรรม ที่แนบมาพร้อมนี้
 2. วิธีการจัดเก็บเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการสืบค้น โดยการสแกนเอกสารไว้ในระบบ e manage ของมหาวิทยาลัย และจัดทำ link  ในรายชื่อเอกสารในโปรแกรม exel  ซึ่งได้มีการสืบค้นหลายครั้งพบว่ามีความสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากสารมารถสืบค้นจากบางส่วนของหัวข้อ หัวเรื่อง ที่หนังสือที่ต้องการสืบค้น

 

ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์ (outcome)

 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่นำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้

[   ] สายวิชาการ จำนวน ……………………………… คน

[  / ] สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงาน…………………………………..  จำนวน …………4………… คน

 

 1. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นระดับบุคคล / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย

บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ ได้มีโอกาสทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ที่ตนมิได้สังกัด สามารถเรียนรู้ที่จะนำกระบวนการในงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทำให้พบว่างานมีความเชื่อมต่อกันและทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นในการใช้หรือเกี่ยวข้องกับงานของตนเองกับงานอื่น ๆ

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

adana escortadiyaman escortafyon escortagri escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydin escortbalikesir escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escort РВanakkale escortРВankiri escortРВorum escortduzce escort edirne escortelazig escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgumushane escorthatay escortigdir escortisparta escortmaras escortkarabuk escortkaraman escortkars escort kastamonu escortkayseri escortkirikkale escort kirklareli escortkirsehir escortkilis escort kocaeli escortkonya escortkutahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmugla escortmus escortnevsehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsiirt escortsinop escortsivas escortsanliurfa escorttekirdag escorttokat escorttunceli escortusak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortalanya escortbodrum escortkibris escorttrabzon escortnigde escort