essay writer Rx

สรปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (2561)

ตอนที่ 1 : ปัจจัยนำเข้า (input)

 1. ประเด็น/หัวข้อการจัดการความรู้ การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
 2. หลักการและเหตุผล

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เนื่องจากการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ ให้มีการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลงานเพื่อให้ได้มีการเผยแพร่ลงในวารสารที่มีระดับ และสามารถใช้เป็นผลงานสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารุรกิจ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ

[ /  ] สายวิชาการ จำนวน …………15………… คน

[   ] สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงาน…………………………………..  จำนวน ……………………………… คน

 

ตอนที่ 2 : กระบวนการ (process)

 1. 4. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
กระบวนการจัดการความรู้ KM  7 ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
1. การบ่งชี้ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2561 ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะยังคงได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินให้มีการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คณะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2561 โดยได้เชิญคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ได้แก่ ผศ. ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผศ.ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ อ.อรทัย  ดุษฎีดำเกิง ผศ.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ ผศ.ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล  มาเป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ภายหลังการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ได้มีการสรุปองค์ความรู้ ให้เป็นระบบ โดยจัดทำในหัวข้อ ผลการดำเนินงาน  ถอดความรู้  แนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์  เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อได้รวบรวม สรุปองค์ความรู้ เอกสารแนวทางการดำเนินงานที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เสนอต่ออาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ  เพื่อให้มีความสมบูรณ์ เผยแพร่โดยแจ้งเวียนผ่านระบบหนังสือเวียน ผ่าน bakmblog  เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
5. การเข้าถึงความรู้ นำสรุปองค์ความรู้ เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี แจ้งเวียนผ่านระบบหนังสือเวียน  ผ่าน bakmblog
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรทนานนท์ ได้แบ่งปันความรู้ในประเด็น บทความที่จะตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องเลือกบทความที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ และการเพิ่มความละเอียดของบทความที่มี reference เยอะขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่และได้บันทึกลงในฐานข้อมูลที่มีระดับสูงขึ้น

คณาจารย์ท่านอื่นๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การส่งผลงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ต้องมีการวางแผนทางด้านเวลาที่เหมาะสม เพื่อความพร้อมในการแก้ไขและปรับปรุง และได้บทความที่มีความสมบูรณ์ทันเวลาที่กำหนด  ควรมีการสร้างทีมงานในการวิจัย เพราะการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้งานวิจัยทำง่ายขึ้น และผลงานการวิจัยที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสายงานของผู้ร่วมวิจัยก็สามารถตีพิมพ์ได้ หากมีผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นที่มาจากสายงานนั้นเป็นผู้เสนอบทความงานวิจัย  ควรมีการศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์การส่งผลงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์มาก่อน และศึกษารูปแบบของบทความของวารสารที่จะส่งตีพิมพ์โดยละเอียด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และมีข้อแก้ไขน้อยที่สุด

7. การเรียนรู้ อาจารย์อัชญา  ไพคำนาม บทความวิจัย ได้รายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม KM การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงได้ทำการศึกษารูปแบบของบทความของวารสารที่จะส่งตีพิมพ์โดยละเอียด ทำให้เพิ่มโอกาสในการได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และมีข้อแก้ไขน้อยที่สุด รวมทั้งศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์การส่งผลงานวิจัย ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  จึงได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการปลูกแบบทั่วไป ลงในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) หน้า 84-93

ตอนที่ 3 : ผลผลิต (output)

 1. สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู้

การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารควรมีการดำเนินการดังนี้

 1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดในการเขียนบทความวิจัย
 3. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ
 4. ตรวจสอบว่า การส่งบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
 5. ทำการเลือกวารสารที่จะส่งบทความวิจัย
 6. จัดเตรียมต้นฉบับ
 7. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา
 8. ส่งต้นฉบับบทความวิจัยให้กับวารสารเพื่อพิจารณา

อ้างอิง ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

 1. สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการนำองค์ความรู้ไปใช้

ประเด็นที่ 1 : บทความที่จะตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องเลือกบทความที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ และการเพิ่มความละเอียดของบทความที่มี reference เยอะขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่และได้บันทึกลงในฐานข้อมูลที่มีระดับสูงขึ้น

ประเด็นที่ 2 : การส่งผลงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ต้องมีการวางแผนทางด้านเวลาที่เหมาะสม เพื่อความพร้อมในการแก้ไขและปรับปรุง และได้บทความที่มีความสมบูรณ์ทันเวลาที่กำหนด

ประเด็นที่ 3 : สร้างทีมงานในการวิจัย เพราะการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้งานวิจัยทำง่ายขึ้น และผลงานการวิจัยที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสายงานของผู้ร่วมวิจัยก็สามารถตีพิมพ์ได้ หากมีผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นที่มาจากสายงานนั้นเป็นผู้เสนอบทความงานวิจัย

ประเด็นที่ 4 : การศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์การส่งผลงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์มาก่อน และศึกษารูปแบบของบทความของวารสารที่จะส่งตีพิมพ์โดยละเอียด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และมีข้อแก้ไขน้อยที่สุด

ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์ (outcome)

 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่นำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้

[ /  ] สายวิชาการ จำนวน ……………1………………… คน

[   ] สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงาน…………………………………..  จำนวน ……………………………… คน

 

 1. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นระดับบุคคล / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย

จากการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ของคณะบริหารธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2561 มีบุคลากรที่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพิ่มขึ้น จำนวน 2 คน   ซึ่งอาจารย์ยังได้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบเพื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 1 ราย นอกจากนี้มีการเขียนบทความวิจัยที่มีผู้เขียนต่างสาขาร่วมกันด้วย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

adana escortadiyaman escortafyon escortagri escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydin escortbalikesir escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escort РВanakkale escortРВankiri escortРВorum escortduzce escort edirne escortelazig escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgumushane escorthatay escortigdir escortisparta escortmaras escortkarabuk escortkaraman escortkars escort kastamonu escortkayseri escortkirikkale escort kirklareli escortkirsehir escortkilis escort kocaeli escortkonya escortkutahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmugla escortmus escortnevsehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsiirt escortsinop escortsivas escortsanliurfa escorttekirdag escorttokat escorttunceli escortusak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortalanya escortbodrum escortkibris escorttrabzon escortnigde escort