essay writer Rx

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (2561)

ชื่อกิจกรรม :

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครั้ง ที่ 2 (2561)

วันเวลาที่
จัดกิจกรรม :

วันที่ 18  มิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงาน :

 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  ฟองเพชร เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในเรื่อง การออกข้อสอบและคุณสมบัติที่ดีของข้อสอบ  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ และทดลองปฏิบัตินำเสนอเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

ถอดความรู้:

วัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกข้อสอบ

ออกข้อสอบที่ดี ใช้วัดได้ตามวัตถุประสงค์

ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

ประเมินความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

กำหนดเกณฑ์การประเมิน และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ

ได้ตัวอย่างข้อสอบของคณาจารย์แต่ละคน***

การจัดการการศึกษา

พฤติกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย Cognative Domain  Affective Domain  Phychomotor Domain

การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

การปรับวิธีการสอน

Passive Learning                            .ให้เป็น     Active Learning

บรรยาย

สาธิต

Audio

การจัดนิทรรศการให้ผู้เรียนดู

การทัศนศึกษาดูงาน

 

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ระบุสิ่งที่จะวัดได้ชัดเจน   เลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการวัดที่เหมาะสม    ควรใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่หลากหลายประกอบกัน (คำนึงถึงความเป็นไปได้)   พยายามควบคุมให้ความคลาดเคลื่อนของการวัดเกิดขึ้นน้อยที่สุด  ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า

เครื่องมือและวิธีการวัดที่นิยมใช้

แบบทดสอบ   แบบสังเกต   แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม

ลักษณะของเครื่องมือและวิธีการวัดที่ดี

ความตรง  ความยากง่าย   อำนาจจำแนก  ความเป็นปรนัย   ความถูกต้องทางวิชาการ  เกณฑ์การให้คะแนนที่แน่นอน       ภาษาต้องชัดเจน     ความสามารถนำไปใช้ ความเชื่อมั่น

ลักษณะของข้อสอบ

การสร้างข้อสอบชนิดเลือกคำตอบ  การสร้างข้อสอบชนิดสร้างคำตอบ

รูปแบบข้อสอบชนิดเลือกคำตอบ  แบบจับคู่  ถูกผิด  เลือกตอบ

ลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ  แบบคำถามโดด  แบบตัวเลือกคงที่  แบบสร้างสถานการณ์

รูปแบบของข้อสอบชนิดสร้างคำตอบ  ข้อสอบความเรียง  ข้อสอบแบบตอบสั้น  ข้อสอบแบบเติมคำ

แนวปฏิบัติที่ดี :

 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างแบ่งได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ ประกอบด้วย
1) กำหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ สิ่งสำคัญประการแรกที่ผู้สร้างข้อสอบจะต้องรู้ คือ อะไรคือจุดมุ่งหมายของการทดสอบ ทำไมจึงต้องมีการสอบ และจะนำผลการสอบไปใช้อย่างไร
2) กำหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เนื้อหาที่ต้องการวัดได้จากจุดมุ่งหมายของการทดสอบ ผู้สร้างข้อสอบจะต้องวิเคราะห์จำแนกเนื้อหาที่ต้องการวัดให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด สำหรับพฤติกรรมที่ต้องการวัดนั้นอาจจำแนกตามทฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่ง เช่น ทฤษฎีของบลูม (Benjamin S. Bloom) ซึ่งจำแนกพฤติกรรมเป็น 6 ระดับ คือ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นต้น
3) กำหนดลักษณะหรือรูปแบบของแบบทดสอบ อาจเลือกแบบทดสอบประเภทความเรียงหรือแบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) แบบตอบสั้นและเลือกตอบหรือแบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการทดสอบเช่นกัน
4) การจัดทำตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เป็นการวางแผนผังการสร้างข้อสอบ ทำให้ผู้สร้างข้อสอบรู้ว่าในแต่ละเนื้อหาจะต้องสร้างข้อสอบในพฤติกรรมใดบ้าง พฤติกรรมละกี่ข้อ
5) กำหนดส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น คะแนน ระยะเวลาการสอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการเขียนข้อสอบ ตามเนื้อหา พฤติกรรมและรูปแบบของแบบทดสอบที่กำหนดไว้ โดยจัดทำเป็นแบบทดสอบฉบับร่าง
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนนำไปใช้ เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้วจึงนำแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของแบบทดสอบอาจพิจารณาทั้งคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ ความยาก (difficulty) และอำนาจจำแนก (discrimination) และคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้แก่ ความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability)
การตรวจสอบสามารถทำได้ทั้งตรวจสอบเองและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ การตรวจเองเป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อคำถาม – คำตอบตามหลักการสร้างข้อสอบที่ดี สำหรับการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อดูว่าข้อคำถามแต่ละข้อสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดหรือไม่ ครอบคลุมเนื้อหาและเป็นตัวแทนของเนื้อหาที่กำหนดหรือไม่ที่มา:http://pornpenrit.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

การนำไปใช้ประโยชน์ :

กิจกรรมประจำปี:

 2561

รูปภาพประกอบกิจกรรม

เอกสารประกอบกิจกรรม

 เอกสารประกอบการบรรยายทวนสอบฯ 18 มิย 61

บัตรข้อสอบ ประเมินคุณภาพ อัตนัย

บัตรข้อสอบ ประเมินคุณภาพ ปรนัย

testing map
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

testing map

 

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

adana escortadiyaman escortafyon escortagri escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydin escortbalikesir escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escort РВanakkale escortРВankiri escortРВorum escortduzce escort edirne escortelazig escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgumushane escorthatay escortigdir escortisparta escortmaras escortkarabuk escortkaraman escortkars escort kastamonu escortkayseri escortkirikkale escort kirklareli escortkirsehir escortkilis escort kocaeli escortkonya escortkutahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmugla escortmus escortnevsehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsiirt escortsinop escortsivas escortsanliurfa escorttekirdag escorttokat escorttunceli escortusak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortalanya escortbodrum escortkibris escorttrabzon escortnigde escort