essay writer Rx

สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนวิจัยการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (2560)

ตอนที่ 1 ปัจจัยนำเข้า ( Input)

 1. ประเด็น/หัวข้อการจัดการความรู้ :การเขียนวิจัยการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
 2. หลักการและเหตุผล

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (2558) ได้ให้คำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ว่าผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เนื่องจากการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ มีจำนวนน้อย ส่วนมากเป็นการเน้นการไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีบทความปรากฏใน Proceeding ซึ่งค่าน้ำหนักอยู่ที่ 0.20 และ 0.40  ซี่งผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมักจะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินให้มีการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนวิจัยการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 

 

 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ

(  /   ) สายวิชาการ จำนวน  15   คน

ตอนที่ 2 กระบวนการ (process)

 1. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
1.    การบ่งชี้ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมักจะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินให้มีการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนวิจัยการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 
2.    การสร้างและแสวงหาความรู้ วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางและวิธีทางในการทำวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงษ์ อวิโรธนานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาขาติ เป็นผู้นำการเสวนา
3.   การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ภายหลังการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ได้มีการสรุปองค์ความรู้ ให้เป็นระบบ โดยจัดทำในหัวข้อ ผลการดำเนินงาน  ถอดความรู้  แนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์  เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้
4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ความรู้ เมื่อได้รวบรวม สรุปองค์ความรู้ เอกสารแนวทางการดำเนินงานที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เสนอต่ออาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ  เพื่อให้มีความสมบูรณ์ เผยแพร่โดยแจ้งเวียนผ่านระบบหนังสือเวียน ผ่าน bakmblog  เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
5.  การเข้าถึงความรู้ นำสรุปองค์ความรู้ เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี แจ้งเวียนผ่านระบบหนังสือเวียน  ผ่าน bakmblog
6.   การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรทนานนท์  ได้มีการแบ่งปันความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้โดยพิจารณาว่า ถ้าต้องการไปตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน journal ระดับสูง ต้องทราบก่อนว่าใน journal นั้นมีความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยประเภทไหน ต้องอยู่ในความสนใจของ journal นั้น เพราะอาจจะได้รับการพิจารณาหรือให้ความสนใจในการคัดเลือกลงตีพิมพ์มากเป็นพิเศษ  แต่ถ้าเป็นงานวิจัยที่มีข้อมูลที่ journal ไม่สนใจก็จะไม่รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์

สำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เพราะเป็น journal ในระดับกลางๆ (กลุ่ม 2) ซึ่ง จะพบน้อยมากที่จะได้ไปตีพิมพ์ ในกลุ่ม 1 โดยในการตีพิมพ์แต่ละ journal ในกลุ่ม 1 จะมี Theme ในการทำวิจัยและถ้าต้องการไปตีพิมพ์ควรมี Editor ที่รู้จักและต้องมีการร่วมมือระหว่างกันถึงจะมีโอกาสในการตีพิมพ์ใน journal ระดับสูง / journal จะมีการพิจารณาว่ามีการอ้างอิงมากน้อยเพียงใดเพื่อทำให้วารสารมีระดับที่สูงขึ้น / ถ้างานวิจัยที่ส่งไปครั้งแรกแล้วไม่ถูกอ้างอิงมากนักในครั้งถัดไปก็อาจจะไม่ได้การพิจารณาตีพิมพ์

เพื่อให้เป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับคณะจึงควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้

1.        คณะควรมีการกำหนดภาระงานของอาจารย์ให้ชัดเจน ในการประเมินผลควรมีการแบ่งคณาจารย์ในด้านการสอนและด้านการวิจัย มีเงื่อนไขเฉพาะให้คณาจารย์แต่ละกลุ่ม  กำหนดคะแนนการสอนและการทำวิจัยที่มีสัดส่วนที่ชัดเจน  เพื่อการส่งเสริมการทำผลงานวิจัยควรมีการลดภาระการสอนของอาจารย์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยให้มากขึ้น มีการสร้างแรงจูงใจ การปรับกระบวนการคิดโดยการปรับเปลี่ยนและลงมือทำ (ข้อคิดเห็น)

2.        คณะควรให้การสนับสนุนความเชี่ยวชาญในงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ โดยอาจมีความแตกต่างจากพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ ที่เน้นทางด้านเกษตรอินทรีย์ ควรมีการแบ่งงบประมาณในการทำวิจัย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ / เฉพาะทาง (เพื่อตีพิมพ์ในระดับที่สูงขึ้น หรือขอตำแหน่งทางวิชาการ)

3.        คณะควรมีการปรับกระบวนขอทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว โดยให้ผู้วิจัยสามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ เมื่อได้รับรหัสวิจัย และไม่กำหนดให้ส่งงานวิจัย 5 บท

7. การเรียนรู้ อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ ได้รายงานจากการที่ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรม KM การเขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ของคณะบริหารธุรกิจ  ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับความรู้ในเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จาก ผู้ที่มีประสบการณ์  โดยได้รับความรู้ว่าในการตีพิมพ์ต้องหาวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.  และเมื่อได้วารสารที่จะลงตีพิมพ์แล้ว จะต้องทำการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารนั้นให้ดีๆ และจะต้องศึกษารูปแบบหรือแบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนั้น  และผู้มีประสบการณ์ได้ให้ข้อคิดว่าควรไปอ่านบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารนั้นฉบับที่ผ่านๆ  มาว่าเป็นอย่างไร รวมถึงจะต้องศึกษาวิธีการเขียนอ้างอิงในบทความและในเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องว่าวารสารนั้นๆ ใช้หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงแบบไหน  และได้รับความรู้เรื่องการตั้งชื่อเรื่อง และการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาให้น่าสนใจ และที่สำคัญคือการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 300-500 คำ เมื่อได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในครั้งนี้แล้ว จากนั้นได้กลับมานำงานวิจัย  2 เรื่อง คือ

1.     1.การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเรือใบจำลอง OTOP ๕ ดาว จังหวัดเชียงใหม่

2.     2.คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

มาเขียนเป็นบทความวิจัย โดย หาวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อส่งบทความวิจัยตีพิมพ์  หลังจากได้วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้วก็เข้าไปศึกษาขั้นตอนในการส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารนั้น  และศึกษารูปแบบ/แบบฟอร์มการเขียนบทความของวารสารฉบับ รวมถึงวิธีการเขียนอ้างอิง ซึ่งใช้หลัก APA  โดย  1. งานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเรือใบจำลอง OTOP ๕ ดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำมาเขียนเป็นบทความวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สินค้าเรือใบจำลอง  จังหวัดเชียงใหม่ (The Knowledge Management of Local Wisdom of 5 Stars OTOP A case study of Sailboat Wooden Craft, Chiang Mai) ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  โดยส่งผ่านระบบออนไลน์ของวารสาร  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารได้พิจารณาบทความแล้ว  ทาง กองบรรณาธิการวารสารได้ส่งข้อเสนอแนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  2 ท่านให้กลับมาแก้ไข จึงได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 แล้วส่งบทความกลับไปยัง กองบรรณาธิการวารสารอีกรอบ  เมื่อทาง กองบรรณาธิการวารสารได้พิจารณาแล้วว่าได้แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  2 ท่านแล้วจึงส่งกลับมาให้แก้ไขอีกเล็กน้อยอีกรอบ และให้ยืนยันการส่งบทความตีพิมพ์  หลังจากนั้นบรรณาธิการวารสารจึงได้ส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการชื่อ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2560-กันยายน 2560) ซึ่งมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (TCI 1)          2. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ นำมาเขียนเป็นบทความวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ (QUALITY OF LIFE AMONG ORGANIC AGRICULTURE FARMERS CHIANG MAI  PROVINCE) ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยส่งผ่านระบบออนไลน์ของวารสาร  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารได้พิจารณาบทความแล้ว  ทาง กองบรรณาธิการวารสารได้ส่งข้อเสนอแนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  2 ท่านให้กลับมาแก้ไข จึงได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 แล้วส่งบทความกลับไปยัง กองบรรณาธิการวารสารอีกรอบ  เมื่อทาง กองบรรณาธิการวารสารได้พิจารณาแล้วว่าได้แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  2 ท่านแล้วจึงส่งกลับมาให้แก้ไขอีกเล็กน้อยอีกรอบ และให้ยืนยันการส่งบทความตีพิมพ์  หลังจากนั้นบรรณาธิการวารสารจึงได้ส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการชื่อ วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560-มิถุนายน 2560) ซึ่งมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ซึ่งในการเขียนบทความวิจัยทั้ง 2 เรื่องได้นำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ ที่ผู้เข้าร่วมทำ KM ได้แชร์มาปรับใช้ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ จนได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์

 

ตอนที่ 3 : ผลผลิต

5. สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู้

การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารควรมีการดำเนินการดังนี้

 1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดในการเขียนบทความวิจัย
 3. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ
 4. ตรวจสอบว่า การส่งบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
 5. ทำการเลือกวารสารที่จะส่งบทความวิจัย
 6. จัดเตรียมต้นฉบับ
 7. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา
 8. ส่งต้นฉบับบทความวิจัยให้กับวารสารเพื่อพิจารณา

อ้างอิง ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

 

ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์

6. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

(  /   ) สายวิชาการ จำนวน  1   คน

7. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นระดับบุคคล/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

จากการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ ของคณะบริหารธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ที่เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มมากขึ้น  (ปี พ.ศ.2559  จำนวน  7  ราย  ปี พ.ศ.2560 จำนวน 11   ราย)  ซึ่งอาจารย์ยังได้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบเพื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการเขียนบทความวิจัยที่มีผู้เขียนต่างสาขาร่วมกันด้วย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

adana escortadiyaman escortafyon escortagri escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydin escortbalikesir escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escort РВanakkale escortРВankiri escortРВorum escortduzce escort edirne escortelazig escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgumushane escorthatay escortigdir escortisparta escortmaras escortkarabuk escortkaraman escortkars escort kastamonu escortkayseri escortkirikkale escort kirklareli escortkirsehir escortkilis escort kocaeli escortkonya escortkutahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmugla escortmus escortnevsehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsiirt escortsinop escortsivas escortsanliurfa escorttekirdag escorttokat escorttunceli escortusak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortalanya escortbodrum escortkibris escorttrabzon escortnigde escort